JAK ZAMONTOWAĆ WCIĄGARKĘ NA RUSZTOWANIU?

Temat wciągarek jest dość szeroki i w rusztowaniach mają lub mogą mieć bardzo szerokie zastosowanie.
Wciągarki typowo rusztowaniowe o udźwigu do 150kg mogą być montowane bezpośrednio do konstrukcji rusztowania. Sposób montażu wciągarki powinien określić producent ale generalne zasady mówią, że wciągarka powinna być zakotwiona kotwą długą i dodatkowym stężeniem lub ciąg gdzie jest zamontowana wciągarka powinien być zakotwiony kotwą trójkątną (V) w węźle gdzie jest umieszczona wciągarka i w węźle poniżej. Stara monterska zasada mówi jednak, że warto zakotwić cały pion transportowy od dołu do góry kotwą trójkątną, daje to dużo większą pewność użytkowania wciągarki.

Użytkownik wciągarki powinien stać w odległości min 4 metrów od liny wciągarki (aby mógł obserwować wciągany ładunek i samo rusztowanie). Najpopularniejszą wciągarką na rynku jest GEDA 120s.

Proszę pamiętać, że osoba która obsługuje wciągarkę o zasilaniu elektrycznym, mechanicznym powinna posiadać stosowne przeszkolenie i uprawnienia wydane przez UDT.

CZY ZAWSZE MUSZĘ KOTWIĆ RUSZTOWANIE RAMOWE?

Rusztowania ramowe należą do grupy rusztowań przyściennych co oznacza, że aby były stabilne i stateczne muszę być przytwierdzone do budynku (budowli). Stateczność rusztowania można zapewnić poprzez jego zakotwienie do budynku. Są 3 rodzaje zakotwień:
- zakotwienie (kotwa) krótka, zamocowana do wewnętrznego stojaka ramy - przenosi siły prostopadłe do fasady
- zakotwienie długie - zamocowane przez dwa stojaki ramy - przenosi siły zarówno prostopadłe jak i równoległe do fasady
- zakotwienie trójkątne - dwa zakotwienia krótkie zamocowane do wewnętrznego stojaka ramy pod lątem 45 stopni do fasady

Szczegóły dotyczące wykonywania zakotwień jak i typowe rozmieszczeni i wytrzymałości kotew każdorazowo są podane w instrukcji montażu.

Alternatywnie do kotwienia rusztowania możne rozbudować podstawę rusztowania i rusztowanie aby zapewnić związek pomiędzy wysokością a szerokością najkrótszego boku taki że maksymalna wysokość to 3-krotność najkrótszego boku podstawy (wg PN-M-47900-2:1996 maksymalna wysokość to czterokrotność najkrótszego boku podstawy) - nie dotyczy rusztowań pokrytych siatką i plandeką oraz rusztowań z zamontowanymi: konsolami, daszkami ochronnymi, wciągarkami, itp.

CZY RUSZTOWANIE ZMONTOWANE I ODEBRANE WYMAGA PRZEGLĄDU? JEŚLI TAK, TO JAKIE PRZEGLĄDY RUSZTOWAŃ SĄ KONIECZNE?

Odpowiedź na to pytanie jest jak bardziej twierdząca. Każde zmontowane rusztowanie wymaga przeprowadzenia okresowych przeglądów. Przeglądy powinny być tym bardziej szczegółowe im dłużej rusztowanie jest eksploatowane. Przegląd trzeba przeprowadzić zawsze po silnym wietrze, opadach deszczu oraz po działaniu innych negatywnych czynników, które mogą spowodować niebiezpieczeństwo dla wykonywanych prac. Przeglądy powinny być również przeprowadzone w przypadku przerwy w pracy na rusztowaniu dłuższej niż 10 dni. W przepisach określone jest, że przeglądy należy wykonywać nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu ale zakres i czynności objęte sprawdzeniem zawsze określa intrukcja montażu i eksploatacji. Za przeprowadzanie przeglądów odpowiedzialny jest kierownik budowy lub osoba uprawniona (osoba kompetentna).

Zakres przeglądów dla rusztowania PD70 wygląda następująco:

1.) Przeglądy codzienne:
Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. pracowników pracujących na rusztowaniu.
Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
a) rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń,
b) rusztowanie jest prawidłowo zakotwione,
c) przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania,
d) stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość pomostów, w warunkach zimowych – zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów),
e) nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.

2.) Przeglądy dekadowe:
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać konserwator rusztowań lub pracownik inżynieryjno-techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.

3.) Przeglądy doraźne:
Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania i po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6 w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Przegląd doraźny powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego. Może on być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pracy. Za wykonywanie przeglądów odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujące przeglądu.

CZY KAŻDE RUSZTOWANIE MUSI BYĆ ODEBRANE?

Tak! Każde rusztowania po zmontowaniu a przed rozpoczęciem eksploatacji musi być oddane do użytkowania. Odbiór rusztowania powinien być przeprowadzony przez kierownika budowy (osobę posiadającą uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno budowlanej). Osoba (firma) montująca rusztowania przekazuje do użytkowania a kierownik budowy po ich sprawdzeniu odbiera i dokonuje wpisu albo w dzienniku budowy albo w specjalnym protokole odbioru rusztowania. Wzór protokołu bardzo często można znaleźć w instrukcjach montażu (np. instrukcja montażu rusztowania PD 70/100 strona 30). W protokole powinny być wyszczególnione podstawowe informacje na temat tego kto montował, kto będzie użytkował, jakie jest obciążenie użytkowe, itd. Szczegółowo opisuje to art 110 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych z 2003 roku. Przepisy nie precyzują jednak dokładnie kto ma odbierać rusztowanie w przypadku kiedy nie ma pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenie bądź zawiadomienie. Wedłg dyrektyw europejskich ma być to osoba kompetentna.

JAK USTAWIĆ RUSZTOWANIE NA POCHYŁYM GRUNCIE?

Aby prawidłowo posadowić rusztowanie na pochyłym podłożu gruntowym musimy specjalnie je przygotować. W gruncie powinniśmy wykopać poziome "tarasy" o szerokości minimum 80cm. Dodatkowo jeśli spadek terenu przekracza 10% to powinniśmy zastosować dodatkowe stężenie przykręcone około 20cm nad terenem wzdłuż spadku. Stężenie przykręcamy do ramy rusztowaniowej złączem obrotowym. Do korygowania różnic terenu musimy użyć stopek regulowanych o różnej wysokości (należy pamiętać aby nie wykręcać ich zbyt wysoko) a w przypadku dużych różnic terenu trzeba wykorzystać ramy wyrównawcze, które dostępne są w wymiarach 50cm, 100cm i 150cm. Analogicznie postępujemy w przypadku terenu pokrytego betonem bądź asfaltem z tym że musimy użyć specjalnych stopek z podstawą uchylną, która musi być zabezpieczona przed zsunięciem się.

CZY ZAWSZE POTRZEBNE SĄ BURTY?

Zgodnie z przepisami i zasadami montażu i użytkowania rusztowań burta czyli deska krawężnikowa jest elementem niezbędnym. Zawsze! Jest ona elementem składowym balustrady, która dla rusztowań systemowych powinna być umieszczona na wysokości 1m, deska krawężnikowa musi mieć wysokość 15cm (grubość 2,5cm). Dodatkową poręcz pośrednią umieszczamy w połowie wysokości w sposób skutecznie zabezpieczający przed upadkiem. W rusztowaniach PD korzystamy z uchwytów na poręcze i burty zamontowane już przez producenta. Odrębną sprawą są poręcze wewnętrzne, które musimy zakładać kiedy rusztowanie jest odsunięte od ściany budynku o ponad 20cm. Proszę jednak pamiętać, że odległość tę liczymy od skraju pomostu a nie od ramy. Od strony wewnętrznej również zakładamy pełną balustradę tj. 2 poręcze i burta. Aby je zamontować powinniśmy skorzystać ze specjalnych złączy poręczowych i do burt lub opcjonalnie skorzystać z ramy przystosowanej do montażu poręczy od strony wewnętrznej.

ILE STĘŻEŃ DAJEMY NA ZESTAW?

Polska norma mówi, że na każdej kondygnacji powinny być zamontowane minimum dwa stężenia. Układ stężeń odczytujemy z instrukcji montażu i eksploatacji. W tym celu powinniśmy zapoznać się z częścią opisową oraz schematami montażowymi. Generalna zasada jest taka aby odległość pomiędzy sąsiednimi rzędami stężeń nie była większa.

ROZSTAWIAM RUSZTOWANIA PRZY CHODNIKU. CZY MUSZĘ STOSOWAĆ SIATKI OCHRONNE CZY NIE MA TAKIEJ POTRZEBY?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych ( z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. nr 47 poz. 401) każde rusztowanie usytuowane przy drogach, ulicach i chodnikach powinno posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Trzeba jednak pamiętać, że stosowanie siatek w żadnym wypadku nie zwalnia z obowiązku ze stosowania pełnej balustrady tj. dwóch poręczy i burty.

CZY DO PROSTEGO RUSZTOWANIA SYSTEMOWEGO,JEZDNEGO (7M WYSOKOSCI) TEŻ SĄ POTRZEBNE UPRAWNIENIA MONTAŻYSTY RUSZTOWAŃ? CZY JEST KURS NA MONTAŻ TYLKO TAKIEGO RUSZTOWANIA KTÓRY KOŃCZY SIĘ UPRAWNIENIAMI DO JEGO STAWIANIA I NIE MUSI TRWACĆ TYLE CZASU CO KURS NA INNE BARDZIEJ SKOMPLIKOWANE RUSZTOWANIA BUDOWLANE?

W polskim prawie są tylko jedne uprawnienia montażysty (montera) rusztowań, niezależnie od ich typu. Obojętnie czy będzie montowane bądź demontowane najmniejsze rusztowania jezdne czy też największe konfiguracje rusztowań modułowych bądź fasadowych należy posiadać uprawnienia montera rusztowań. Aby zdobyć takie uprawnienia trzeba odbyć 80-godzinny kurs (w tym zajęcia praktyczne) i odbyć egzamin "państwowy" w ośrodku szkolenia akredytowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Odmienną kwestią jest montaż rusztowań drewnianych, gdyż uprawnienia montera dotyczą tylko rusztowań metalowych. Polecamy stronę www.kursmontera.pl gdzie można znaleźć wszystkie niezbędne informacje.

CHCĘ ZAKUPIĆ RUSZTOWANIE, KTÓRE BĘDZIE MI SŁUŻYŁO DO MUROWANIA BUDYNKÓW. CZY MOGĘ UŻYĆ PODESTÓW O DŁUGOŚCI 3 M RAMY „SIEDEMDZIESIĄTKI”?

Po pierwsze aby wykonywać prace murarskie musi Pan spełnić kilka warunków dodatkowych. Nie można wykonywać prac ciężkich – a do takich zaliczamy prace w zakresie murowania z rusztowania ramowego o szerokości ramy 70 cm. Do tych prac potrzebujemy ramy o szerokości przynajmniej 1 m. Ponadto nie można stosować podestów o długości 3 m a maksymalnie 2,5 m. Także do takiego zakresu prac o jaki Pan pyta zaproponowałbym nasze rusztowanie ramowe PD 100 (rama o szerokości 1 m) oraz podesty 2,5 m, które możemy obciążyć zgodnie z 4 klasą obciążenia 3 kN/m2 powierzchni podestu. Dodatkowo proszę zastosować tzw. trawersy wkręcane w ramę co pozwoli płynnie regulować wysokość podestu roboczego.

zamknij

Nasz Serwis plettac.com.pl wykorzystuje pliki cookies niezbędne do jej działania, które nie wymagają zgody. Klikając „Akceptuję” wyrażasz zgodę na instalację i wykorzystanie plików cookies na potrzeby analizy korzystania ze strony, a także personalizacji reklam i mierzenia ich skuteczności przez zaufanych Partnerów. Polityka Prywatności plettac.com.pl Polityka Prywatności Google

Akceptuję ciasteczka