Specjalista nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań

 • Kurs oparty jest na programie i materiałach szkoleniowych opracowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań.
 • Celem kursu jest przekazanie i zweryfikowanie niezbędnej wiedzy w zakresie sprawowania nadzoru w procesie montażu/demontażu i eksploatacji rusztowań bezpiecznie, zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, wiedzą techniczną oraz etyką zawodową.
 • Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez PIGR.
 • Uczestnik kursu po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uzyskuje kwalifikacje poświadczone certyfikatem (zaświadczeniem) PIGR specjalisty nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań.
 • W ramach kursu prowadzone jest specjalistyczne szkolenie udzielania pierwszej pomocy z naciskiem na prace rusztowaniowe z wydaniem stosowanego zaświadczenia.

Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych

 • Szkolenie oparte jest na wytycznych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie i kończy się egzaminem państwowym.
 • Po zdaniu egzaminu uczestnicy szkolenia otrzymują książkę operatora maszyn roboczych z wpisem uprawnień montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych, które pozwalają na pracę jako monter rusztowań zgodnie z przepisami prawa i normami obowiązującymi na terenie Polski.
 • Uprawnienia wydawane są na czas nieokreślony.

Kurs bezpiecznego montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań

 • Jednym z najważniejszych ogniw przestrzegania BHP przy pracy z rusztowaniami jest człowiek.
 • Z badań wynika, że większość wypadków związanych z rusztowaniami następuje podczas niewłaściwej ich eksploatacji oraz nie przestrzegania zasad bezpiecznej pracy na rusztowaniach.
 • Szkolenie ma na celu wyeliminowanie błędów zdarzających się zarówno podczas montażu, demontażu jak i eksploatacji rusztowań.
 • Omawiane są takie zagadnienia jak: zakres i sposób wykonywania przeglądów rusztowań, podstawowe wymaganie prawne itp. Całośc zobrazowana jest przykładami realnych błędów i katastrof budowlanych.
 • Szkolenie kończy się wydaniem stosowanego zaświadczenia.

Certyfikat bezpieczeństwa VCA

 • Kurs skierowany jest do osób indywidualnych i firm wykonujących pracę o wysokim stopniu ryzyka np.: prace budowlane, montażowe, przemysłowe, izolacyjne i rusztowaniowe na terenie Unii Europejskiej, główne w: Holandii, Belgii, Niemczech.
 • Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z normami i przepisami dotyczącymi zasad bezpieczńestwa i higieny pracy zgodnie z wymaganiami UE.
 • Egzamin jest przeprowadzany w formie testu. Pozytywny wynik egzaminu oznacza otrzymanie dyplomu/certyfikatu oraz karty plastikowej, a także wpis do międzynarodowej bazy certyfikatów VCA pod adresem www.vcassvv.nl.

Paragraf 17-2/46C - Uprawnienia norweskie dla montera rusztowań

 • Celem kursu jest zdobycie norweskich kwalifikacji uprawniających do pracy na wysokości powyżej 5m, które
  wymagane są do wykonywania pracy jako monter rusztowań w Norwegii.
 • Zajęcia jak i sam egzamin prowadzone są w języku polskim.
 • Szkolenie zakończone jest egzaminem, którego zdanie jest równoznaczne z uzyskaniem dyplomu oraz plastikowej karty ze zdjęciem.
 • Dokumenty wydawane są przez norweską jednostkę certyfikująco-egzaminującą.

Szwedzkie uprawnienia montera rusztowań do 9 metrów i powyżej 9 metrów

 • Na terenie Szwecji tak jak w pozostałych krajach Europy, obowiązują przepisy regulujące pracę z rusztowaniami.
 • Aby montować, użytkować, zmieniać ustawienie oraz demontować rusztowanie wymagane jest odpowiednie
  przeszkolenie.
 • Szwedzkie normy dzielą uprawnienia montażysty na dwa typy:
  - Allmän Utbildning Stallning (uprawnienia montera rusztowań do 9 m)
  - Särskild Utbildning Stallning (uprawnienia montera rusztowań powyżej 9m)
 • Kursy kończą się egzaminem w formie pisemnej.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, uczestnik otrzymuje dokumenty wydane przez szwedzką jednostkę egzaminującą i certyfikującą.