1. Wydanie towaru następuje z chwilą wydania go z magazynu plettac Distribution Sp. z o.o.


2. Transport towarów oznacza jego dostarczenie do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu.

3. Transport nie obejmuje rozładunku towaru. Koszty rozładunku ponosi Kupujący.

4. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego sprzętu służącego do rozładunku ( wózka widłowego, dźwigu, koparko-ładowarki ). W przypadku braku takiego sprzętu, Kupujący zobowiązuje się do zorganizowania odpowiedniej ilości osób do rozładunku, w takiej ilości, aby rozładunek trwał maksymalnie 2 h. Po przekroczeniu tego czasu, Kupujący ma obowiązek zapłacić rekompensatę w kwocie 200 zł netto , za każdą następną rozpoczętą godzinę rozładunku.

5. Jeżeli miejscem dostawy towaru jest miejsce inne niż adres Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do wskazania osoby upoważnionej do odbioru towaru, podając na zamówieniu jej imię, nazwisko i numer telefonu. W przypadku nie dochowania tego obowiązku przez Kupującego, nie może on ponieść zarzutu wobec plettac Distribution Sp. z o.o. , iż towar nie został dostarczony, bądź odebrała go osoba do tego nieupoważniona.

6. Otrzymanie zamówionego towaru Kupujący lub osoby przez niego upoważnione, potwierdzają poprzez złożenie podpisu na dokumencie dostawy.

7. Kupujący nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego przez plettac Distribution Sp. z o.o. towaru, ani odmówić złożenia podpisu potwierdzającego otrzymanie zamówionego towaru, choćby zgłaszał zastrzeżenie, co do zamówionego towaru lub sposobu jego dostawy.

8. W przypadku zmiany miejsca dostawy przez Kupującego po załadunku, bądź po pisemnym wysłaniu zlecenia przez plettac Distribution Sp. z o.o. do firmy transportowej, o ile taka zmiana będzie możliwa, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów wynikających ze zmiany miejsca dostawy.

9. Kupujący zobowiązuje się, że miejsce dostawy towaru jest odpowiednio utwardzone i przystosowane do manewru samochodu ciężarowego z naczepą  o całkowitej  dł. 17 m, jeśli ilość i waga towaru wymaga transportu takim rodzajem samochodu i naczepy. Ma to szczególne zastosowanie w przypadku budowy w centrum miasta, bądź na nieutwardzonych placach budowy.

10. W przypadku nie zapewnienia w/w warunków dostawy,  plettac Distribution Sp. z o.o. ma prawo odstąpienia od dostarczenia towaru, a wszelkie zobowiązania wobec firmy transportowej, ponosi Kupujący.

11. Plettac Distribution Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy z winy spedycji bądź firmy transportowej.